Статут (конституція) громади в Українській Федерації (трирівнева модель)
Стежте @FederalUkraine

Федералізм в Україні : Статут громадина форум

Статут громади

( проект Лисака, стосується трирівневої (швейцарського типу) моделі Української Федерації )

автор Віктор Лисак
Важливо розуміти, що в цьому тексті термін "громада" - це будь-яке село, селище, смт, місто, район міста, тобто це типова територіальна громада.


Розділ 1: Загальні положення

Стаття 1
    ... є самостійною громадою у складі ... району Української Федерації.


    Громада виконує свої завдання в межах власної автономії та районного і федерального законодавств.


    Громада залишає за собою право на запровадження всіх заходів для забезпечення виконання власних завдань та забезпечення порядку в межах власної території.

Стаття 2
    В межах своєї компетенції громада застосовує суверенітет над всіма людьми та речами, котрі перебувають в межах ... території.

Стаття 3
    Громада бере на себе виконання всіх завдань, окрім тих, котрі є виключно завданнями ... району та Української Федерації.

Стаття 4
    Громада бере на себе виконання наступних завдань в межах власної території:
Стаття 5
    Громада також:
Стаття 6
    Всі свої функції та завдання громада виконує ефективно та ощадливо.


    Для ефективнішого виконання завдань громада може співпрацювати з іншими організаціями приватного та публічного права.

Стаття 7
    Кожні Збори громади і також засідання органів та комісій громади, мусять забезпечуватись протоколами.

Стаття 8
    Результати Зборів громади та її органів мають оприлюднюватись у формі офіційних вісників громади, відповідальність за котрі несе Рада громади.

Розділ 2: Організація громади

Стаття 9
    Органами влади громади є:
 1. виборці;
 2. Збори громади;
 3. Рада громади;
 4. Президент громади;
 5. Секретар громади;
 6. ревізійна комісія;
 7. громадянська комісія.

Стаття 10
    У ... громаді виборцями вважаються особи, котрі постійно мешкають на території ... . Мер громади, співробітники прокуратури та дільничні судді не обов'язково мусять бути мешканцями громади, але мають бути громадянами району. Якщо вони не є мешканцями громади, то вони не є виборцями і не мають права голосувати на виборах громади.


    Районні та федеральні вибори на території громади відбуваються тільки шляхом урнового голосування.

Стаття 11
    Шляхом урнового голосування також обираються:
 1. Президент та члени Ради громади;
 2. Президент та члени Шкільної ради;
 3. громадянська комісія;
 4. члени ревізійної комісії;
 5. Голова та члени виборчої комісії;
 6. світовий суддя та представники.

Бюро громади

Стаття 12
    До складу бюро громади входять: Президент громади; Віце-Президент громади; три члени виборчої комісії.


    При необхідності, до складу бюро можуть входити додаткові члени бюро.


    Секретар громади є її актуарієм з дорадчим правом та правом застосування.


    Бюро громади є одночасно бюром Зборів громади.


    Бюро несе відповідальність за ведення протоколів Зборів громади.

Збори громади

Стаття 13
    Збори громади є найвищим законодавчим органом ... громади.


    Членами зборів громади є всі мешканці громади, котрі мають право голосу.


    Запрошення на Збори громади має бути не пізніше ніж за 10 днів до початку Зборів громади. Запрошення має містити порядок денний Зборів громади.


    Документи, котрі стосуються порядку денного Зборів громади, мають бути представлені в канцелярію (офіс) громади принаймні за 10 днів до початку Зборів громади. У важливих для громади справах виборці мають бути поінформовані у письмовій формі, котра має містити істотний виклад даної справи.

Стаття 14
    Збори громади мають наступні повноваження:
 1. Обрання членів виборчої комісії громади.
 2. Вирішення питання щодо зміни назви громади та гербу громади.
 3. Вирішення питання щодо злиття з іншими громадами та поділу громади.
 4. Зміна та застосування Статуту громади.
 5. Зміна та застосування всіх інших законодавчих та регуляторних актів громади.
 6. Визначення ставки оподаткування на території громади.
 7. Вирішення щодо скасування, зміни та запровадження нових видів податків громади.
 8. Затвердження рахунків громади та індивідуальних рахунків та заслуховування річного звіту Ради громади.
 9. Вирішення щодо нових видатків та позик, котрі є поза повноваженнями Ради громади.
 10. Вирішення питань щодо вступу у цільові асоціації і виходу з них та рішення про розпуск подібних асоціацій.
 11. Вирішення питань будівництва або участі у будівництві публічних закладів.
 12. Вирішення питань щодо заснування чи участі у заснуванні приватних чи публічно-приватних підприємств і організацій та надання позик цим установам.
 13. Нагляд за органами влади громади включаючи Раду громади та інші публічні установи громади.
 14. Рішення про важливі проекти Ради громади.
 15. Рішення про видатки на нові проекти вартістю 250 000 грн. та більше.
 16. Рішення про видатки на вже існуючі проекти зі щорічною потребою 70 000 грн. та більше.
 17. Рішення щодо придбання або відчуження земельних ділянок вартістю 500 000 грн. та більше.
 18. Рішення щодо придбання права на земельну власність вартістю 500 000 грн. та більше.
 19. Рішення щодо іпотечних запозичень на земельну власність вартістю 500 000 грн. та більше.
 20. Рішення про інвестування у не публічні (не біржові) компанії вартістю 200 000 грн. та більше.
 21. Рішення про надання кредитів у загальній сумі 200 000 грн. та більше.
 22. Рішення щодо довгострокових зобов'язань перед третіми особами в сумі 200 000 грн. та більше.
 23. Рішення щодо входжень в умовні зобов'язання на суму 200 000 грн. та більше.
 24. Рішення про попереднє фінансування інвестицій.
 25. Рішення про будівництво нових офісів.
 26. Рішення щодо повноважень органів влади громади.
 27. Вирішення питань щодо водозабезпечення.
 28. Встановлення критеріїв оплати праці.
 29. Визначення річного бюджету громади.
 30. Планування розвитку території громади.

Стаття 15
    Кожний учасник чи учасниця Зборів громади, котрі мають право голосу, мають право подати нову пропозицію щодо питань, котрі не виходять за межі повноважень Зборів громади.


    Збори громади вирішують щодо відповідності поданої пропозиції.


    Якщо подана пропозиція відповідає змістові, Рада громади приймає її на розгляд. Не пізніше ніж за один рік від часу подання пропозиції, Рада громади має представити результати розгляду даної пропозиції. Збори громади можуть продовжити термін розгляду пропозиції.


    Якщо Рада громади відмовиться від розгляду поданої пропозиції, тоді пропозицію розглядатимуть Збори громади.

Рада громади

Стаття 16
    Рада громади є найвищим виконавчим органом ... громади.


    Рада громади складається з п'яти членів включно з Президентом громади.


    Рада громади є колегіальним органом.


    Вибори Президента громади та всіх членів Ради громади відбуваються кожні чотири роки.

Стаття 17
    Рада громади виконує всі завдання, котрі, згідно Статуту громади та законам громади, не є завданнями інших органів громади.


    Рада громади визначає всі сфери своєї діяльності власному Регламенті з подальшим їх розподілом серед своїх членів.


    Сфери діяльності Ради громади включають: поліцію; канцелярію; фінанси; податки; будівництво; територіальне планування; заводи та фабрики; водозабезпечення; каналізації; цивільне будівництво; шляхи; лісове господарство; цивільний захист; школи; соціальна допомога; відходи; транспорт; охорона здоров'я; культура.


    Рада громади визначає цілі та засоби всіх виконавчих органів громади.


    Утворення та організація документації є справою Ради громади.

Стаття 18
    Рада громади приймає рішення щодо фінансування нових проектів вартістю до 250 000 грн. та додаткове фінансування вже існуючих проектів зі щорічною потребою до 70 000 грн.


    Рада громади може приймати рішення щодо придбання, відчуження та придбання прав на земельні ділянки вартістю до 500 000 грн.

Стаття 19
    Зі складу своїх членів Рада громади обирає члена Бюро громади строком на чотири роки.


    Рада громади самостійно формує комісію з охорони здоров'я, орган соціального забезпечення та орган опікунства.

Стаття 20
    Рада громади представляє громаду поза її межами.


    Рада громади стоїть на варті інтересів громади в судах та інших органах влади.


    Рада громади має право делегувати виконання окремих справ окремому комітетові або окремому членові Ради громади.


    Засідання Ради громади відбуваються згідно наступних правил:
 1. Президентка чи Президент громади скликає Раду громади так часто, як вимагають справи або якщо цього вимагає принаймні один член Ради громади;
 2. жодний член Ради громади не може бути відсутнім на засіданнях Ради без вагомої причини;
 3. всі члени Ради громади зобов'язані приймати участь у голосуваннях та виборах;
 4. Рада має кворум, якщо на засіданні присутні більшість членів Ради;
 5. протест членів Ради регулюється адміністративно-процесуальним кодексом;
 6. протестувальники мають покинути зал засідання до початку розгляду справи;
 7. Президентка чи Президент громади визначає порядок денний, веде засідання та стежить за дотриманням норм та процедур;


Стаття 21
    Якщо Рада громади чи інший орган громади не мають кворуму при розгляді певної справи або якщо виникає конфлікт інтересів, тоді вони зобов'язані повідомити про це відповідальний за виконання цієї справи орган громади, котрий вирішує подальші дії щодо даної справи.


    Відповідний орган громади при необхідності може також долучати інші органи або асоційованих членів громади для вирішення даної справи.

Стаття 22
    Члени Ради громади несуть відповідальність за всі свої рішення окрім тих, від котрих вони ухилились.


    Члени Ради громади, котрі були відсутні на засідання без вагомої причини є також відповідальними за приймання рішення підчас їх відсутності.

Президія громади

Стаття 23
    Президентка чи Президент громади має зокрема наступні повноваження та обов'язки:
 1. головування на засіданнях Ради громади;
 2. стеження за втіленням рішень Зборів громади, Ради громади та районного уряду при умові, якщо відповідний нагляд не здійснює відповідний районний чи федеральний орган;
 3. нагляд за роботою осіб, котрі перебувають на службі громади, якщо цього ще не здійснюють інші члени Ради громади або інші органи;
 4. разом з Радою громади несе відповідальність за оприлюднення інформації про дії Ради громади та всього уряду громади;
 5. представляє Раду громади поза межами громади.

Стаття 24
    Президентка чи Президент громади несе відповідальність за дії Ради громади та має право брати на себе виконання обов'язків окремих членів Ради.

Стаття 25
    Президентка чи Президент громади має право видавати декрети щодо виконання завдань, котрі не вважаються важливими.

Стаття 26
    При відсутності Президентки чи Президента обов'язки виконує Віце-Президентка чи Віце-Президент.

Секретарка чи Секретар громади

Стаття 27
    Секретарка чи Секретар громади виконує наступні обов'язки:
 1. ведення протоколів засідань Зборів громади та Ради громади;
 2. курує роботою Канцелярії громади;
 3. курує колекціонуванням законодавчих документів громади;
 4. курує реєстром виборців, реєстром мешканців, земельним реєстром, іншими реєстрами та архівом громади, якщо курування архівом не закріплене за іншим органом чи особою громади;
 5. виконання інших обов'язків, котрі довірені їм Радою громади;

    Питання заступництва Секретарки чи Секретаря громади вирішує Рада громади.

Громадянська комісія

Стаття 28
    Громадянська комісія займається питаннями дотримання громадянських прав на території громади.


    Громадянська комісія налічує сім членів.

Рахунково-ревізійна комісія

Стаття 29
    Рахунково-ревізійна комісія громади складається з двох членів. Принаймні один член Рахунково-ревізійної комісії мусить мати право голосу в громаді.


    Для представлень ревізійних звітів Раді громади Рахунково-ревізійна комісія має право звертатись за послугами до зовнішніх аудиторів.

Стаття 30
    Рахунково-ревізійна комісія виконує наступні обов'язки:
 1. проводить облік громади та всіх її установ;
 2. проводить оцінку рахунків та перевірку бюджету громади на відповідність чинному законодавству.

    У випадку потреби Рахунково-ревізійна комісія має право проводити оцінку документів громади.


    Збори громади зобов'язані контролювати роботу Рахунково-ревізійної комісії.

Стаття 31
    Рахунково-ревізійна комісія звітує перед Зборами громади.


    Якщо Рахунково-ревізійна комісія допускається помилки чи прорахунку, вона має про це негайно повідомити Раді громади.

Шкільна рада

Стаття 32
    Шкільна рада складається з Президентки чи Президента та ще трьох членів.


    Серед членів Шкільної ради має бути один член Ради громади, котрий переймається освітою громади.


    З числа своїх членів Шкільна рада обирає одного представника до Шкільної ради району.


    Обов'язки Шкільної ради визначаються районним законом "Про освіту".


    Шкільна рада зокрема виконує наступні функції:
 1. щорічно звітує перед Зборами громади;
 2. здійснює керівництво та нагляд над всіма публічними дитячими садками, початковими школами та іншими освітніми закладами, котрі перебувають під юрисдикцією громади;
 3. обирає та звільнює вчителів та всіх інших працівників публічних закладів освіти громади;
 4. несе відповідальність за придбання, облік, ремонт та підтримку всієї матеріальної власності публічних освітніх закладів громади;
 5. несе відповідальність за матеріальне забезпечення публічних освітніх закладів громади;
 6. співпрацює з приватними освітніми закладами громади;
 7. співпрацює зі шкільними радами інших громад.

Розділ 3: Економіка та фінанси

Стаття 33
    Публічні ресурси громади мають використовуватись ефективно та ощадливо.


    Бюджет громади мусить бути збалансований.


    Бюджет - це закон.

Стаття 34
    Рада громади зобов'язана, найпізніше за шість місяців до завершення календарного року, підготувати фінансову звітність для Зборів громади.


    Особливі інвестиційні рішення мають подаватись на затвердження тільки при наявності детальних розрахунків щодо них.


    Рахунки громади розглядаються у пакеті бюджету громади, як одне ціле.


    Виділені на конкретні цілі ресурси завжди мають використовуватись тільки за їх призначенням.


    Рахунки-фактури інвентаризації та керівні обліки подаються на розгляд Зборам громади разом зі звітом рахункової комісії.


    Списання у рахунках-фактурах інвентаризації мають мати міцну та переконливу основу.

Стаття 35
    Проект бюджету та заплановані податкові ставки на наступний рік мають бути подані Зборам громади не пізніше листопада поточного року.

Стаття 36
    Кожне асигнування коштів громади розглядається, як окреме питання. Асигнування коштів дозволяється тільки:
 1. на постачання коштів, передбачених районним та федеральним урядами;
 2. на попереднє фінансування інвестицій затверджених проектів;
 3. на постачання коштів муніципального права пов'язаних з надплановими доходами від ліквідації організацій;

    Не дозволяється асигнування коштів призначених для загального використання.

Стаття 37
    Якщо громада розпоряджається ресурсами третьої особи, вона має забезпечувати способи обліку даних рахунків.

Стаття 38
    Банківська установа громади веде свої справи, як незалежна установа.

Стаття 39
    Облік пожертвувань та заповідного майна громади ведеться окремо.

Стаття 40
    Облік спільних проектів громади з іншими громадами ведеться окремо.

Бюджет

Стаття 41
    Статті бюджету класифікуються згідно завдань та рахунків або згідно організаційної структури громади. Таблицю рахунків веде Рада громади.


    Податки громади визначаються таким чином, аби балансувати поточні рахунки у середньостроковій перспективі.

Стаття 42
    Бюджет громади та податкові ставки мусять бути затверджені до початку бюджетного року.


    Якщо бюджет та податкові ставки не затверджено до початку бюджетного року, Рада громади має право здійснювати витрати на необхідні завдання та додатково залучати одну дванадцяту частину запланованих кредитів щомісячно.

Стаття 43
    Фінансові активи розглядаються на комерційній основі.


    Там, де мають місце значні втрати або значні зміни у вартості здійснюється амортизація.

Стаття 44
    Адміністративні активи відображаються за амортизованою вартістю.


    Максимальний строк амортизування дисбалансу не має перевищувати п'ять років.

Стаття 45
    Громада покриває власні фінансові потреби, зокрема, за рахунок податків, доходів від інвестицій, платежів та інших зборів.

Розділ 4: Маєтки громади

Стаття 46
    У власності громади є наступні маєтки:
 1. . . .
 2. . . .
 3. . . .
Реєстр мешканців

Стаття 47
    Громада зобов'язана вести реєстр своїх мешканців у електронній формі.


    Формат реєстру мешканців визначається районним законодавством.


    Якщо будь-яка особа долучається чи відлучається від громади, ця особа зобов'язана зареєструватись на протязі 14 днів від моменту поселення.

Розділ 5: Архів громади

Стаття 48
    Документи, записи та інші важливі папери громади мають зберігатись в архіві громади.


    Мінімальний перелік документів для архівування визначається Радою Української Федерації.

Розділ 6: Права громадян

Стаття 48
    Права громадян в межах громади регулюються районним законодавством.

Розділ 7: Права церковної громади

Стаття 49
    Права церковної громади на території громади регулюються районною конституцією та законодавством.

Розділ 8: Перехідні положення

Стаття 50
    . . .


1. 2. 2015

Автор: Віктор Лисак


Будь ласка, якщо маєте бажання написати статтю для цього сайту на тему децентралізації, самоврядування чи федералізму в Україні, пишіть на
зворотній зв'язок

         вголос    ”Новини    buknews.com.ua    buknews.com.ua    Рівненські новини    новини донеччини    новини луганська    новини луганська    новини луганська    новини сумщини    новини чернігівщини    новини полтавщини    новини херсонщини    миколаївська облрада    парламент криму    новини черкащини    новини київщини    новини одещини